Ochrana majetku a osob

Poskytuje služby v rámci schválených koncesí a smluvního ujednání:

  • s občany - v oblasti ochrany osobní bezpečnosti, práv a majetku, včetně vymáhání pohledávek
  • se soukromými, státními a ostatními organizacemi - v oblasti ochrany a ostrahy jejich movitého i nemovitého majetku, včetně vymáhání pohledávek

Tyto služby zahrnují zejména:

  • služby zajišťující ochranu a bezpečnost osob - doprovody a osobní ochrana osob dle speciálních požadavků (v místě bydliště, na soukromých i služebních cestách apod.)
  • služby zajišťující ochranu majetku - soukromého, družstevního, případně státního, movitého i nemovitého - dle smluvního určení
  • ochrana důležitých objektů dle smluvně vymezeného rozsahu, v témže rozsahu provádění ostrahy majetku - nasazení v bankách, obchodech a obchodních domech, doprovody při přepravě finančních hotovostí či přepravě majetku a cenností
  • poskytování technických služeb k zabezpečení majetku a osob
  • služby detektivní - prověřování a získávání informací v rámci oznamovací povinnosti ve smyslu příslušných zákonných ustanovení
  • vybavení pracovníků a pracovišť organizací ochrannými pracovními pomůckami a technickým vybavením, včetně speciálního vybavení pro CO, záchranářské týmy, bezpečnostní složky apod.
  • poradenství v oblasti bezpečnosti

Je možno sjednat specifickou další činnost shora nevyjmenovanou, mající charakter ochrany majetku a osob, případně detektivních služeb.
Všechny práce budou prováděny dle smluvně sjednaných podmínek a za úplatu, to znamená,že bude sjednán druh a rozsah činnosti,konkrétní termíny a cenový rozsah.